அறிவும் அறியாமையும்

அறிவும் அறியாமையும்

கிடைக்கும் இடம்
பஃறுளி பதிப்பகம், 1/1150,பாவலரேறு தெரு, பாவாணர் நகர், மேடவாக்கம், சென்னை-600100
விலை: உருவா.70
தொடர்புக்கு: 99414 92701, 9

குறிப்பு
அளவு, தன்மை, தோற்றம் போன்ற வகைகளில் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் வேறு வேறு வகைப்பட்டு அமைந்துள்ள அறிவு-அறியாமை பற்றி எடுத்துக்காட்டுகளுடன் இனிது விளக்கும் பயனுள்ள நூல்.

 

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *