பாடல்கள்

பாடல்கள்

பாடல் இயற்றியவர் பாடியவர் சொடுக்குக
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் ஆலமர்செல்வன் சொடுக்குக
தூங்கும் புலியை பாவேந்தர் பாரதிதாசனார் சொடுக்குக
தமிழுக்கும் அமுதென்று பாவேந்தர் பாரதிதாசனார் சொடுக்குக
தலைவாரிப் பூச்சூடி பாவேந்தர் பாரதிதாசனார் சொடுக்குக
சங்கே முழங்கு பாவேந்தர் பாரதிதாசனார் சொடுக்குக
பட்டினி கிடந்து பாவலர் காசியானந்தன் சொடுக்குக

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *