தி.பி. 2002 [கி.பி. 1971]

தமிழ்ச்சிட்டுவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2002 [கி.பி. 1971]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]*
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
1. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* குரல் 5 இசை 2,3 தரவிறக்கபடிக்க
2. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* குரல் 5 இசை 4 தரவிறக்கபடிக்க
3. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* குரல் 5 இசை 5 தரவிறக்கபடிக்க
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
4. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* குரல் 5 இசை 8 தரவிறக்கபடிக்க
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *