தி.பி. 2006 [கி.பி. 1975]

தமிழ்ச்சிட்டுவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2006 [கி.பி. 1975]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]*
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
1. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* குரல் 8 இசை 5 தரவிறக்கபடிக்க
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
2. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* குரல் 8 இசை 8-10 தரவிறக்கபடிக்க
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
3. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* குரல் 8 இசை 12 தரவிறக்கபடிக்க
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *