தி.பி. 2008 [கி.பி. 1977]

தமிழ்ச்சிட்டுவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2008 [கி.பி. 1977]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]*
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
1. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* குரல் 9 இசை 7 தரவிறக்கபடிக்க
2. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* குரல் 9 இசை 8 தரவிறக்கபடிக்க
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
3. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* குரல் 9 இசை 11 தரவிறக்கபடிக்க
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
4. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* குரல் 9 இசை 12 தரவிறக்கபடிக்க

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *