தி.பி. 2009 [கி.பி. 1978]

தமிழ்ச்சிட்டுவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2009 [கி.பி. 1978]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* குரல் 10 இசை 1 தரவிறக்கபடிக்க
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
2. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* குரல் 10 இசை 2 தரவிறக்கபடிக்க
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
3. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* குரல் 10 இசை 3 தரவிறக்கபடிக்க
4. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* குரல் 10 இசை 4 தரவிறக்கபடிக்க
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
5. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* குரல் 10 இசை 6,7 தரவிறக்கபடிக்க
6. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* குரல் 10 இசை 8 தரவிறக்கபடிக்க
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
7. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* குரல் 10 இசை 9 தரவிறக்கபடிக்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *