தி.பி. 2010 [கி.பி. 1979]

தமிழ்ச்சிட்டுவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2010 [கி.பி. 1979]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* குரல் 10 இசை 10 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* குரல் 10 இசை 11 தரவிறக்கபடிக்க
3. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* குரல் 10 இசை 12 தரவிறக்கபடிக்க
4. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* குரல் 11 இசை 1 தரவிறக்கபடிக்க
5. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* குரல் 11 இசை 2 தரவிறக்கபடிக்க
6. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* குரல் 11 இசை 3 தரவிறக்கபடிக்க
7. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* குரல் 11 இசை 4 தரவிறக்கபடிக்க
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
8. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* குரல் 11 இசை 5 தரவிறக்கபடிக்க
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
9. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* குரல் 11 இசை 6,7 தரவிறக்கபடிக்க
10. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* குரல் 11 இசை 8 தரவிறக்கபடிக்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *