தி.பி. 2011 [கி.பி. 1980]

தமிழ்ச்சிட்டுவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2011 [கி.பி. 1980]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* குரல் 11 இசை 9 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* குரல் 11 இசை 10 தரவிறக்கபடிக்க
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
3. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* குரல் 11 இசை 12 தரவிறக்கபடிக்க
4. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* குரல் 12 இசை 1 தரவிறக்கபடிக்க
5. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* குரல் 12 இசை 2 தரவிறக்கபடிக்க
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
6. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* குரல் 12 இசை 4 தரவிறக்கபடிக்க
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *