தி.பி. 2013 [கி.பி. 1982]

தமிழ்ச்சிட்டுவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2013 [கி.பி. 1982]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]*
1. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* குரல் 13 இசை 10 தரவிறக்கபடிக்க
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
2. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* குரல் 14 இசை 3 தரவிறக்கபடிக்க
3. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* குரல் 14 இசை 4 தரவிறக்கபடிக்க
4. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* குரல் 14 இசை 5 தரவிறக்கபடிக்க
5. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* குரல் 15 இசை 5,6 தரவிறக்கபடிக்க
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
6. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* குரல் 14 இசை 8 தரவிறக்கபடிக்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *