தி.பி. 1995 [கி.பி. 1964]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 1995 [கி.பி. 1964]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]*
1. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 02 ஓலை 01 தரவிறக்கபடிக்க
2. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 02 ஓலை 02 தரவிறக்கபடிக்க
3. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 02 ஓலை 03 தரவிறக்கபடிக்க
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
4. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 02 ஓலை 05 தரவிறக்கபடிக்க
5. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 02 ஓலை 06 தரவிறக்கபடிக்க
6. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 02 ஓலை 07 தரவிறக்கபடிக்க
7. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 02 ஓலை 08 தரவிறக்கபடிக்க
8. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 02 ஓலை 09 தரவிறக்கபடிக்க
9. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 02 ஓலை 10 தரவிறக்கபடிக்க
10. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* சுவடி 02 ஓலை 11 தரவிறக்கபடிக்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *