தி.பி. 1996 [கி.பி. 1965]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 1996 [கி.பி. 1965]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 2 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 3 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
3. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 3 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
4. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 03 ஓலை 03 தரவிறக்கபடிக்க
5. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 03 ஓலை 04 தரவிறக்கபடிக்க
6. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 03 ஓலை 05 தரவிறக்கபடிக்க
7. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 03 ஓலை 06 தரவிறக்கபடிக்க
8. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 03 ஓலை 07 தரவிறக்கபடிக்க
9. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 3 ஓலை 8 தரவிறக்கபடிக்க
10. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 03 ஓலை 09 தரவிறக்கபடிக்க
11. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 03 ஓலை 10 தரவிறக்கபடிக்க
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *