தி.பி. 1997 [கி.பி. 1966]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 1997 [கி.பி. 1966]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 3 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
2. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 4 ஓலை 8 தரவிறக்கபடிக்க
3. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 4 ஓலை 9 தரவிறக்கபடிக்க
4. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 4 ஓலை 10 தரவிறக்கபடிக்க
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *