தி.பி. 1998 [கி.பி. 1967]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 1998 [கி.பி. 1967]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]*
1. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 5 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
2. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 5 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
3. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 5 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க
4. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 5 ஓலை 4 தரவிறக்கபடிக்க
5. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 5 ஓலை 5 தரவிறக்கபடிக்க
6. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 5 ஓலை 6 தரவிறக்கபடிக்க
7. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 5 ஓலை 7 தரவிறக்கபடிக்க
8. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 5 ஓலை 8 தரவிறக்கபடிக்க
9. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 5 ஓலை 9 தரவிறக்கபடிக்க
10. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 5 ஓலை 10 தரவிறக்கபடிக்க
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *