தி.பி. 2001 [கி.பி. 1970]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2001 [கி.பி. 1970]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 7 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
2. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 8 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க
3. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 8 ஓலை 4 தரவிறக்கபடிக்க
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
4. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 8 ஓலை 5,6 தரவிறக்கபடிக்க
5. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 8 ஓலை 7 தரவிறக்கபடிக்க
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
6. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* சுவடி 8 ஓலை 8,9 தரவிறக்கபடிக்க

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *