தி.பி. 2003 [கி.பி. 1972]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2003 [கி.பி. 1972]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 9 ஓலை 9,10 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 9 ஓலை 11 தரவிறக்கபடிக்க
3. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 9 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
4. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 10 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
5. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 10 ஓலை 2,3,4 தரவிறக்கபடிக்க
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
6. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 10 ஓலை 5,6 தரவிறக்கபடிக்க
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
7. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* சுவடி 10 ஓலை 7,8 தரவிறக்கபடிக்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *