தி.பி. 2007 [கி.பி. 1976]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2007 [கி.பி. 1976]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 13 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
2. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 13 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க
3. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 13 ஓலை 4 தரவிறக்கபடிக்க
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
4. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 13 ஓலை 5,6 தரவிறக்கபடிக்க
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
5. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 13 ஓலை 7 தரவிறக்கபடிக்க
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*