தி.பி. 2008 [கி.பி. 1977]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2008 [கி.பி. 1977]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 13 ஓலை 8-12 தரவிறக்கபடிக்க
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
2. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 14 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
3. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 14 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
4. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 14 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க
5. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 14 ஓலை 4 தரவிறக்கபடிக்க
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
6. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 14 ஓலை 5,6 தரவிறக்கபடிக்க
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
7. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 14 ஓலை 7 தரவிறக்கபடிக்க
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*