தி.பி. 2009 [கி.பி. 1978]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2009 [கி.பி. 1978]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 14 ஓலை 8,9 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 14 ஓலை 10 தரவிறக்கபடிக்க
3. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 14 ஓலை 11 தரவிறக்கபடிக்க
4. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 14 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
5. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 15 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
6. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 15 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
7. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 15 ஓலை 3,4 தரவிறக்கபடிக்க
8. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 15 ஓலை 5 தரவிறக்கபடிக்க
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
9. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* சுவடி 15 ஓலை 6 தரவிறக்கபடிக்க