தி.பி. 2010 [கி.பி. 1979]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2010 [கி.பி. 1979]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 15 ஓலை 7 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 15 ஓலை 8 தரவிறக்கபடிக்க
3. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 15 ஓலை 9 தரவிறக்கபடிக்க
4. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 15 ஓலை 10 தரவிறக்கபடிக்க
5. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 15 ஓலை 11 தரவிறக்கபடிக்க
6. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 15 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
7. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 16 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
8. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 16 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
9. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 16 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க
10. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 16 ஓலை 4 தரவிறக்கபடிக்க
11. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* சுவடி 16 ஓலை 5 தரவிறக்கபடிக்க