தி.பி. 2013 [கி.பி. 1982]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2013 [கி.பி. 1982]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 18 ஓலை 6 தரவிறக்கபடிக்க
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
2. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 18 ஓலை 8 தரவிறக்கபடிக்க
3. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 18 ஓலை 9 தரவிறக்கபடிக்க
4. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 18 ஓலை 10 தரவிறக்கபடிக்க
5. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 18 ஓலை 11 தரவிறக்கபடிக்க
6. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 18 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*