தி.பி. 2014 [கி.பி. 1983]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2014 [கி.பி. 1983]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]*
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
1. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 19 ஓலை 8,9 தரவிறக்கபடிக்க
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]*
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
2. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* சுவடி 20 ஓலை 1,2 தரவிறக்கபடிக்க