தி.பி. 2015 [கி.பி. 1984]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2015 [கி.பி. 1984]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 20 ஓலை 3,4 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 20 ஓலை 5,6 தரவிறக்கபடிக்க
3. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 20 ஓலை 7 தரவிறக்கபடிக்க
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
4. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 20 ஓலை 9,10 தரவிறக்கபடிக்க
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
5. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 20 ஓலை 11 தரவிறக்கபடிக்க
6. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 20 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
7. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 21 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]*
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *