தி.பி. 2020 [கி.பி. 1989]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2020 [கி.பி. 1989]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]*
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]*
1. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 25 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
2. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 25 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
3. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 25 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
4. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 25 ஓலை 4 தரவிறக்கபடிக்க
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *