தி.பி. 2032 [கி.பி. 2001]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2032 [கி.பி. 2001]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 33 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 33 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
3. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 33 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க
4. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 33 ஓலை 4 தரவிறக்கபடிக்க
5. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 33 ஓலை 5 தரவிறக்கபடிக்க
6. இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]* சுவடி 33 ஓலை 6 தரவிறக்கபடிக்க
7. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 33 ஓலை 7 தரவிறக்கபடிக்க
8. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 33 ஓலை 8 தரவிறக்கபடிக்க
9. கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]* சுவடி 33 ஓலை 9 தரவிறக்கபடிக்க
துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]*
10. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 33 ஓலை 11 தரவிறக்கபடிக்க
11. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* சுவடி 33 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *